RESEARCHER PRESENTATION: Anna Törnroos-Remes

Mitt liv kretsar kring havet. Det som finns och sker under och ovan vattenytan är en ständig fascinations- och motivationskälla, både i jobbet som forskare och på fritiden. Dykprovtagning och experiment på havsbotten för att förstå en musslas eller räkas roll i ekosystemet flyter ofta ihop med sommarstugeliv och segelsemestrar. På samma sätt kretsar diskussionerna i forskningsgruppen eller i arbetsmöten med olika aktörer i samhället och samtalen över middagsbjudningar kring hur vi får havet att må bättre.

Jag är forskardoktor i marinbiologi inom det tvärvetenskapliga profileringsområdet HAVET vid Åbo Akademi. Jag bor i Åbo efter några års forskningsarbete i Köpenhamn, och har mina rötter i Vasa. Jag har egentligen två forskningsinriktningar som ofta går in i varandra och där målsättningen är att ta fram ny kunskap om hur havet fungerar och för hur vi människor relaterar till havet så att vi kan bli bättre på att förvalta och skydda det. Å ena sidan ligger fokus på att mäta den biologiska mångfalden av arter, deras roller i havet och hur vi människor påverkar det. Å andra sidan studerar jag tillsammans med samhällsvetare, kulturhistoriker och ekonomer relationer till och betydelsen av havets djur och växter för oss människor.

Inom projektet Avtryck i det okända är jag oerhört glad att få arbeta med dirigenten och kompositören Ulf Långbacka. Att få chans att dela med mig av de toner som havet spelar – djurens kommunikation sinsemellan eller de uppmätta mätvärdenas melodi är otroligt spännande. Vart leder en dialog mellan vetenskapen och konsten i detta fall? Det är bara vi människor som kan ändra vårt beteende och attityder för att hjälpa havet som upplever snabba och omfattande förändringar. Vad kan vi lära av varandra för att öppna nya sätt att att reflektera kring, prata om, känna och omsätta ett behov av att agera för att stoppa förändringarna?
My life evolves around the sea. That which exists and takes place under and above the surface thrills me both in my work as a researcher and during my time off.
Diving for samples and experimenting at the bottom of the sea in order to understand the role a clam or a shrimp plays in the ecosystem often blend with life at the summer cottage or sailing holidays. In a similar manner, discussions within the research team, at work meetings with various partners in the society, as well as at dinner parties, evolve around how we can make the sea feel better.

I am a doctoral researcher at HAVET at Åbo Akademi. I live in Turku after some years of research i Copenhagen, and my roots are in Vaasa. I actually follow two lines of research which often interwine. The goal for them both is to find new information of how the sea works and how us humans relate to the sea, in order for us to better mind and protect it. On one hand the focus is on measuring the biological diversity of species, their roles in the sea and how we as humans are influencing it. On the other hand, I study relationships to and the importance of sea life for us humans together with social scientists, cultural historians and economists.

Within the frames of Forcing the Impossible, I have the joy to be working with the conductor and composer Ulf Långbacka. To get the chance to share the notes and tones the sea plays – the communication between animals or the melody of the measured values – is incredibly exciting. Where will a dialogue between science and art lead in this case? It is only us humans who through changing our behaviors and attitudes can help the seas which are experiencing fast and extensive changes. What can we learn from each other in order to find new ways to reflect, talk about, feel and transform a necessity into action in order to stop these changes?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s