FORSKARPRESENTATION – Laura Hellsten

Photo: Kavilophotography

Mitt namn är @laura_hellsten och det är jag som leder initiativet med Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible projektet.

Jag är hemma från Åland även om jag, min man och vår katt #monasticmaumoses numera är bosatta i Auvaisberg, i St.Karins. När jag inte forskar njuter vi av att röra oss fritt i skog och mark och sommartid även över havet med antingen kajak eller segelbåt. En gång i tiden var jag Åbo landskapsmuseivänners yngsta medlem tack vare mina morföräldrars rötter både i Åbo och på Korppo, så helt vilse är jag inte på den här sidan om Skiftet.

Jag är postdoktoral forskare i @stiftelsenabo s Centre of Excellence BACE (Bioelectronic Activation of Cell functions). I ett team bestående av biologer, fysiker och kemister som studerar cellernas funktioner gör jag som teolog etnografiska fältstudier. Jag följer med hur forskarna kommunicerar och undersöker vilken sorts etik och hurudana etiska frågor som dyker up i deras forskning. Det är för att träna forskarna i vetenskapskommunikation och för att se vilken sorts frågor forskningen väcker hos allmänheten som vi fört samman forskare med ett antal konstnärer. Min uppgift är både att följa med i samtalen mellan konstnärer och forskare och att ta reda på hur publiken som bevittnar konst- och forskarsammarbetena uppfattar det som förmedlas.

I min doktorsavhandling skrev jag om dans i kristen tradition. Där fokuserade jag mig på medeltida källor i västerländska kyrkan. Jag har även skrivit om dans i den tidiga kyrkan och i församlingar idag. I den forskningen är det speciellt förståelsen av kristendom och hur kristendomens riter och religiösa handlingar påverkats av en framväxande rasifierad världsbild och vit sekulariserade världsordning, som intresserar mig. Detta kallas ofta för post-kolonial teologi och innefattar frågor om både skapelsen, kunskapssyn och människan som relationell varelse.
Kort sagt kan man säga att det mesta som ligger vid gränslandet för vad man antingen nu eller tidigare uppfattat som ”självklarheter” väcker min nyfikenhet.

My name is Laura Hellsten, and I’m i charge of the project Avtryck i det Okända – Forcing the Impossible.

I’m from Åland, although I nowadays live in Auvaisberg, Kaarina, together with my husband and our cat #monasticmaumoses. When I’m not doing research, we like roaming nature, and in the summertime we also explore the seaside kayaking or sailing. Once upon a time I was the youngest member of Åbo landskapsmuseivänner, thanks to my maternal roots in both Turku and Korpo – so I’m not all lost, living east of Skiftet now.


I’m a post doctoral researcher at Stiftelsen för Åbo Akademi SR’s Centre of Excellence BACE (Bioelectronic Activation of Cell functions). I’m conducting ethnographic field studies as a theologian within a team of biologists, physicists and chemists, who are studying cell functions. I follow how the researchers communicate, and I investigate which kind of ethics and what kind of ethical questions they meet in their research. In order to train the researchers in science communication, and in order to see what kind of questions this raises in the general public, we have brought the scientists together with a selection of artists. My task is to follow the conversations between artists and scientists and to find out how the audience of the scientific-artistic collaborations understand what is presented.


In my doctoral thesis, I wrote about dance within the Christian tradition. I was focusing on medieval sources within the Western church. I have also written about dance in the early church and in the parishes of today. In that research, I am particularly interested in understanding how Christianity and its rites and religious acts have been influenced by an emerging racialized worldview and a white, secular world order. This is often called post-colonial theology and include questions regarding both creation, epistemological approach and humans as relational beings.
In short, most everything that now or earlier has been seen as “self-evident”, awakens my curiosity.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s